સેવાકીય સંસ્થાઓની માહિતી
 
 
     
 
શ્રી પટેલ સેવા સમાજ
શ્રી જય જલારામ સેવા મંડળ
રામધુન મંડળ
માનવસેવા અને કામધેનુ ગો સંવર્ધન ટ્રસ્ટ
ભાયાવદર સેવા સહકારી મંડળી
નેચર કલબ - ભાયાવદર
ભાયાવદર જુનીયર ચેમ્બર
ભાયાવદરનો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ
શ્રી ખોડીયાર મંદીર ટ્રસ્ટ
રામકૃષ્ણ સાર્વજનીક ટ્રસ્ટ
શ્રી સરસ્વતી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ