અન્ય માહિતી
 
 
 
 
      ભાયાવદર ગામની સમિતિમા  
     
 
હિરજી લાલજી
ઠા.દેવરાજ હરજી
પોપટ ઘેલા
ધનજી ચકુ
ઉપપ્રમુખશ્રી
હાજી રહેમતલા હાજીતાર
કરશનદાસ દેવજી
વલ્લભજી લીલાધર
સુતાર ગાગજી હરજી
પુરૂષોત્તમ ઓધવજી
છોટાલાલ ત્રિભોવન
હરખચંદ જીવરાજ
 
     
      ભાયાવદર મામલતદાર કચેરી હસ્તકના ગામ:  
     
 
પડવલા
સાજડીયાળી
માખીયાણા
કલારીયા
અરણી
ભાંખ
વડાળી
મોજીરા
જામ ટીંબળી
મોજીરા
ખીરસરા