ભૌગોલિક માહિતી
 
 
 
 
 
ભાયાવદર શહેરનો વિસ્તાર: ૯૪ર૬૬ ચો.કિ.મી.
ભાયાવદર શહેરનો રકબો(ક્ષેત્રફળ): ર૩૧૭૧, ૦૩ ચો.કિ.મી.
ભાયાવદર શહેરના કુલ ખાતેદારો: આશરે - ૩પ૦૦