ધાર્મિક માહિતી
 
 
     
  ભાયાવદર તેની ચારે બાજુ દેવી દેવતાઓના મંદીરોથી રક્ષાયેલું ગામ છે.  
     
 
ભાયાવદરના ઐતહાસિક મંદીરો
સુખનાથ મહાદેવનું મંદિર
શ્રી મદન મોહનલાલની હવેલી-ભાયાવદર