ચીફ ઓફીસરશ્રી
 
 
     
 
હાલમાં ભાયાવદર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી અશ્‍િવનભાઈ જે. કનેરીયા કાર્યરત છે