ચીફ ઓફીસરશ્રી
 
 
     
 
હાલમાં ભાયાવદર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી ડી.એન.કંડોરીયા કાર્યરત છે.