શહેરનો વિકાસ તથા તેની ચડતી પડતી
 
 
 
 
 
ભાયાવદરના વિકાસમાં ગોંડલ સ્ટેટનો ઘણો હિસ્સો છે.
   
સને૧૮૮૬ માં ગોંડલ રાજયના કુંભાજીએ રેલ્વેલાઈન વડે ગોંડલ સાથે જોડયુ અને શહેરના રક્ષણ માટે શહેરની ફરતી દિવાલ-રાંગનું ચણતર કામ કર્યું અને રેલ્વેસ્ટેશન અને રૂપાવટી નદી ઉપર પુલનું ચણતર કામ કરાવ્યુ હતું. વૃક્ષાદિત રસ્તાઓ બનાવ્યા.
   
ઈ.સ.૧૮૮૮ માં ચોથા ભાગને બદલે ખેડૂતોને માલિકી હક્ક આપી વિધરોટી પ્રથા દાખલ કરી, પરિણામે ખેડૂતો વધારે ઉત્પાદન તરફ વળ્યા.
   
તા.૧-૧-૧૯૦૪ ના રોજ ગોંડલ તરફથી ભાયાવદરને બીજા વર્ગની સુધરાઈનો દરજ્જો મળ્યો, ત્યારે બેંક, સરકારી મહાલકારી ઓફીસ, સટ્ટા બજાર, તાર-ટેલીફોન ઓફીસ વગેરે સુવિધાઓ હતી.