નગરપાલિકા
 
 
     
      ભાયાવદર નગરપાલિકા  
      રેલ્વે સ્ટેશન રોડ  
      ભાયાવદર - ૩૬૦૪પ૦  
      જી. રાજકોટ  
      ફોન: ૦ર૮ર૬ - ર૭ ૪૩૧૦/ર૭૪૪૧૩  
      ફેકસ: ૦ર૮ર૬ - ર૭૪પ૪૪