શહેરની વસ્તી
 
 
 
 
 
સને
વસ્તી સંખ્યા
૧૯૭૧
૧પપ૭૬
૧૯૮૧
૧૭૭૮ર
૧૯૯૧
૧૮૦૪૬
ર૦૦૧
૧૮રપ૪